ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตเอธิลแอลกฮอล์ เอทานอล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากเอทิลแอลกอฮอล์
ที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ทำมาจากวัตถุดิบทางการเกษตรทั้งสิ้น ได้แก่ กากน้ำตาล , มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เอทิลแอลกอฮอล์ 95%

กำลังการผลิต 400,000 ลิตร/วัน

1. 95% Ethanol (crude alc.95%)
2. Extra Neutral Alcohol 95%(ENA)
3. Ethanol BP 96%
4. 95% Ethanol (Fuel)

เอทานอล 99.5%

กำลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน

1. 99.5% Ethanol ( Fuel)
2. Extra Neutral Alcohol 99.5%(ENA)


ไฟฟ้าชีวมวล

กำลังการผลิต 9.9 MW

กระบวนการผลิตใช้เศษวัสดุต่างๆที่เป็นชีวมวล เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


กิจกรรม