วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • เป็นผู้นำในการผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ เอทานอล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากล
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทางด้านปริมาณ คุณภาพ และส่งมอบตามกำหนดเวลา ตามข้อตกลงที่ได้กระทำไว้
  • ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
  • ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
  • ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
  • สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท

นโยบายคุณภาพ

  • นโยบายคุณภาพของบริษัท
  • มาตรฐาน ISO 9001:2015 Issue 7