ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ / สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมี--ประสบการณ์ ด้านงานบำบัดและกำจัดน้ำเสีย อย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย / สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 10 ปี
 • มีความสามารถด้านการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน / งานสิ่งแวดล้อม และ CSR.อย่างดี
 • มีความสามารถในการทำงานเชิงรุก Proactive และการทำงานเป็นทีม Team Work
 • Download รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ 1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช-ปวส. สาขาวิชา ช่างยนต์ / เครื่องกล / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะงานด้านช่างซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
 • Download รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง พนักงานหมักส่า 1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช-ปวส.
 • มีความรู้ ความสามารถ
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศบ. ) สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบำบัดและกำจัดน้ำเสีย อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในทางสถิติ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อมและบุคลากรเฉพาะด้าน CSR.
 • ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี หรือมีทักษะด้านการสื่อสาร
 • อื่น ๆ มีใบอนุญาต กว.
 • Download รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย (อายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี)
 • ขับรถได้มีใบขับขี่ สามารถทำงานนอกพื้นที่ได้
 • ผ่านการอบรม หรือมีใบประกาศ จป.วิชาชีพ
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานกับโรงงานกลุ่มเอทานอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Download รายละเอียดงาน
พนักงานแผนกหม้อไอน้ำ 3 อัตรา
 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์/เครื่องกล
ตำแหน่งพนักงานขับเครน 1 อัตรา ( Mobile crane 20 ตัน )
 • เพศชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • มีใบรับรองด้านการฝึกอบรม ตามที่กฏหมายกำหนด
ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล 1 อัตรา
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. เครื่องกล
พนักงานอาคารสถานที่ / ช่างทั่วไป แผนกธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
 • ประสบการงานก่อสร้าง และงานเกษตรกรรม อย่างน้อย 2-3 ปี

วิธีการสมัคร

ติดต่อ/ขอรับใบสมัคร
 • บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
 • เลขที่ 2 ม.5 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • โทรศัทพ์ : 034 - 391021 - 3 ต่อ 111/115
 • คุณปิยพงศ์ อุลิต E-mail : piyapong.a@thaialcohol.co.th
 • คุณธีรนันท์ มีจั่นเพชร E-mail : teeranan.m@thaialcohol.co.th
 • คุณวีรพงษ์ ชัชวงษ์ E-mail : Weerapong.c@thaialcohol.co.th
 • เอกสารสมัครงาน : Download
สวัสดิการที่ได้รับ
 • กองทุนสำรองชีพ
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • บ้านพัก (ค่าน้ำประปา/ค่าไฟ) ฟรี ตามระดับ
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน / คลอดบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน
 • เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
 • ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนา ตามสายอาชีพ ลักษณะงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี